English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Финансије, банкарство и осигурање (наст.план 2013)

9. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Банкарство 4 5 ЕСПБ бодова
2. Mонетарни и фискални менаџмент 4 5 ЕСПБ бодова
3. Микроструктура финансијских тржишта 4 5 ЕСПБ бодова
4. Изборни 4 5 ЕСПБ бодова
5. Изборни 4 5 ЕСПБ бодова
6. Изборни 4 5 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

  1. Стратегијски финансијски менаџмент
  2. Међународне финансије
  3. Банкарско право
  4. Актуарско моделирање
  5. Управљање електронским пословањем предузећа
  6. Трговински маркетинг
  7. Финансијско извештавање

 

10. семестар

  ПРЕДМЕТИ Недељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Студијски истраживачки рад
(везан за смер)
20 10 ЕСПБ бодова
2. Дипломски рад (мастер рад)   20 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 20 30 ЕСПБ бодова

Трајање студија: једна година - 2 семестра (програм носи 60 ЕСПБ бодова).

Академски назив: Академски назив дипломирани са назнаком звања другог степена дипломских академских студија из области финансија, банкарства и осигурања - мастер.

Визија програма
Студијски програм обезбеђује доградњу основног фонда знања стеченог на основним академским студијама у областима јавних финансија, монетарне теорије и политике, функционисања финансијских институција, тржишта и инструмената.

Циљ програма
Знања која се стичу на дипломским академским студијама омогућиће студенту директнији и бржи пут ка менаџерским позицијама, јер ће му створити предности које проистичу из располагања високоспецијализованим знањима. Могућност да се кроз финалну израду рада усмерава у одређену област биће корисна за даље обликовање његовог образовног профила, који се може прилагодити потребама институције у којој ради или жели да радити. Од студената се очекује да највећи број буде ангажован у бизнису, тј. у финансијским институцијама, банкама, осигурањима, инвестиционим и пензионим фондовима, али, једнако и на одговорним позицијама у регулативним и контролним органима, стручним и саветодавним телима специјализованих огранака државне администрације, професионалних асоцијација и њихових органа.

Компетенције
Студенти стичу знања корисна за обављање високостручних, управљачких и аналитичких послова из широког подручја финансија. Од студената се очекује да по завршетку школовања буду експерти за рад у најразличитијим организацијама које послују на финансијском тржишту. Дипломске студије оспособљавају студенте за самостална истраживања, израду пројектних послова, решавање управљачких проблема и креирање процедуре. Дипломске студије су истовремено и значајан корак у развоју научне каријере студента, па тако круг потенцијалних послова може бити проширен и на разне позиције у истраживачким и развојним одељењима финансијских институција, научноистраживачким институтима или високообразовним институцијама.

Упис

Студентске организације