English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Упис нових студента

Упис нових студента

У прву годину основних студија могу се уписати:

  • кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању економске струке или завршену гимназију;
  • кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању других струка ако су у претходном образовању савладали програме од значаја за ове студије и то: Основе политичке економије (Основи економије), Економике предузећа, Националне економије и Статистике.

Кандидати страног држављанства који имају средње образовање у четворогодишњем трајању могу конкурисати за упис у I годину основних студија ако владају српским језиком и ако поднесу доказ о здравственом осигурању, уз услов да плаћају трошкове студија.

 

Упис држављана Србије који су средњу школу завршили у иностранству

Држављани Србије који су средњу школу завршили у иностранству, конкуришу за упис у прву годину основних студија, по претходно обављеној нострификацији њихових сведочанстава стечених у иностранству.
Држављани Србије који су завршили средњу школу у иностранству на основу јединствене ранг листе, под истим условима као и други кандидати, могу се уписати преко броја одређеног овим конкурсом за факултет, односно групу или смер на факултету, до 2% од броја одређеног за упис на терет буџета, односно броја оних који плаћају школарину.

 

Упис кандидата са стеченим вишим и високим образовањем

Кандидати са стеченим вишим, односно високим образовањем могу се уписати у прву годину студија, без полагања пријемног испита, у статусу самофинансирајућег студента.
Декан одлучује о признавању положених испита на другим факултетима.

 

Упис страних студената

Страни држављани могу се уписати на Економски факултет у Нишу под истим условима као и држављани Републике Србије. Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању.

Пре уписа кандидат - страни држвљанин је дужан да Факултету поднесе доказе:

  • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
  • да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије.

Упис

Студентске организације