English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Структура и садржај мастер студија

Мастер академске студије конципиране су у складу са Законом о високом образовању Републике Србије и Болоњском декларацијом. Студије на овом програму трају 2 семестра и носе укупно 60 ЕСПБ, што са претходно остварених 240 ЕСПБ на основним академским студијама чини укупно 300 ЕСПБ. По завршетку ових студија студент може уписати докторске студије. Дипломске академске студије (мастер) трају 1 годину (2 семестра) и одвијаће се на једном студијском програму - Економија са 7 модула и то:

1. ОПШТА ЕКОНОМИЈА
2. РАЧУНОВОДСТВО, РЕВИЗИЈА И ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ
3. ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ
4. МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА
5. МАРКЕТИНГ
6. МЕЂУНАРОДНИ МЕНАЏМЕНТ
7. МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ

У првом семестру дипломских академских студија студент слуша и полаже 6 испита од којих су три обавезна и три изборна. Сваки од предмета има 4 часова недељно тј. располаже са укупним фондом часова од 20 за семестар.

Други семестар је конципиран тако да студенти реализују стручну праксу који носи 3 ЕСПБ и у овом семестру је обавезна израда завршног (мастер) рада који носи 27 ЕСПБ.

Компетенције дипломираних студената

Дипломске академске студије (мастер) пружају студентима:
  • знања и вештине којима се могу решити најсложенији економски проблеми на макро и микро нивоу, као и знања неопходна за обављање најсложенијих руководећих и управљачких послова (модул Општа економија);
  • знања неопходна за обављање високостручних, управљачких и аналитичких послова из области рачуноводства, ревизије и финансијског управљања у свим секторима привреде, као и из широког подручја финансија, банкарства и осигурања;
  • знања и вештине из области менаџмента;
  • савременим наставним програмима, средствима и методима рада и сталном комуникацијом, оспособљавање за једну од најизазовнијих професија данашњице – маркетинг менаџера, којом би могли успешно да се баве широким спектром послова у производним и услужним предузећима, банкама, осигуравајућим компанијама, научно-истраживачким организацијама, специјализованим агенцијама, итд.;
  • компетенције које се стичу на модулу Међународни менаџмент требало би да омогуће успешно бављење међународном економијом, међународним финансијама, међународним маркетингом;
  • након завршетка модула Менаџмент у туризму оспособљавање за обављање комплексних послова у приватном и јавном сектору туризма и комплементарним делатностима.

Упис

Студентске организације