English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Центар за издавачку делатност

Задаци Центра за издавачку делатност, као издавачке јединице су:

 • организовање свих послова око издавања часописа "Економске теме",
 • издавање уџбеника, монографија, стручне и научне литературе,
 • објављивање докторских дисертација, магистарских теза и других научних и стручних радова.

Факултет издаје и штампа:

 1. уџбенике, монографије, стручну и научну литературу,
 2. часопис "Економске теме",
 3. "Билтен Факултета",
 4. Информатор за упис студената.

Центром за издавачку делатност руководи главни и одговорни уредник кога именује декан Факултета из реда наставника на период од четири године.

Стручни орган Центра за издавачку делатност је Редакциони одбор.

Редакциони одбор чине:

 • главни и одговорни уредник,
 • по један представник са сваке катедре,
 • продекан за научни рад,
 • председник комисије Факултета за научни рад,
 • управник Научног семинара,
 • представник Факултета у издавачкој јединици Универзитета.
 • Радом Редакционог одбора руководи главни и одговорни уредник.

  Мандат чланова Редакционог одбора траје четири године.

Упис

Студентске организације