Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Cilj doktorskih studija

Studijski program doktorskih studija Ekonomija ima precizno definisane ciljeve. Završetkom ovog studijskog programa student stiče akademski naziv doktor ekonomskih nauka. Ciljevi koji se tom prilikom postižu su sledeći:

 • sticanje znanja i razvijanje sposobnosti za samostalno obavljanje naučno-istraživanja iz oblasti ekonomskih nauka,
 • mogućnost istraživanja moderne ekonomske nauke,
 • poznavanje naučno-istraživačkih metoda iz oblasti ekonomskih nauka,
 • razvijanje istinskog akademskog interesa i kompetencija,
 • učešće u domaćim i međunarodnim naučno-istraživačkim projektima,
 • mogućnost produbljivanja znanja iz oblasti ekonomije,
 • sagledavanje naučnih problema kao celine, u svetlu drugih relevatnih domena,
 • razvijanje sposobnosti organizovanja i učešća u interdisciplinarnim i multidisciplinarnim istraživanjima,
 • postavljanje hipoteza i pravilno tumačenje naučnih rezultata,
 • osposobljavanje za izradu naučnih radova,
 • publikovanje naučnih rezultata,
 • osposobljavanje za kritičku procenu rezultata naučnih istraživanja,
 • osposobljavanje za izlaganje i odbranu sopstvenih rezultata naučno-istraživačkog rada,
 • osposobljavanje za sistematizovanje, analiziranje i kritičko procenjivanje naučnih dostignuća iz oblasti ekonomskih nauka,
 • korišćenje stečenih znanja za dalji razvoj ekonomske nauke,
 • korišćenje stečenih znanja za ispravnu analizu problema iz oblasti ekonomije,
 • nastavak uspešnog rada u fundamentalnim i aplikativnim istraživanjima,
 • permanentno razvijanje stručne i naučne kompetencije,
 • na osnovu postojećih naučnih saznanja i samostalnog naučno-istraživačkog rada dati originalan doprinos nauci,
 • implementiranje naučnih dostignuća u proces obrazovanja.

 

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17